रोजगार

. क्र . विभागाचे नाव वर्णन दिनांक पीडीएफ
1 अल्पसंख्याक विभाग सेवानिवृत्त कक्ष अधिकारी यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत 17/06/2022 pdf link