जनगणना सांख्यिकी 2011 (भाषिक अल्पसंख्याक)

जनगणना सांख्यिकी 2011 (भाषिक अल्पसंख्याका)

भारताचे महानिबंधक व जनगणना आयुक्त यांच्या मार्फत प्रत्येक दशकाला जनगणना करण्यात येते. सदर जनगणनेमध्ये धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांची सांख्यिकी माहिती प्रकाशित करण्यात येते. त्यानुसार देशातील व राज्यातील भाषिक अल्पसंख्याक लोकसमूहाची संख्या व विविध पैलूंशी निगडीत काही माहिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे :

Sr. No. 2011 Census Data (Linguistic Minorities) Click on icon
1 Linguistic Minorities in Maharashtra (First 28) Census, 2011 pdf link