अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांची यादी ९ मार्च २०२१ पर्यंत

अनुक्रमांक तपशील दस्तऐवज
२७-०६-२००७ ते दिनांक ०९-०३-२०२१ या कालावधीत अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करण्यात आलेल्या शैक्षणिक संस्थाची यादी डाउनलोड करा