अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्याथींनीसाठी वसतीगृहे बांधणे

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्याथींनीसाठी वसतीगृहे बांधण्याबाबतचा शासन निर्णय दि.२ मार्च, २०१० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्येउपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतीगृह बांधण्या- संदभातील कार्यपध्दती दि.२० डिसेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांकवरता बांधण्यात येत असलेल्या वसतीगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबत कार्यपध्दती दि.२१ जून, २०१३ व दि. दि.28 जुलै, 2015 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींसाठी खालील ठिकाणी वसतीगृहे सुरू झालेली आहेत:-

क्रमांक नाव संपर्क विषय वसतिगृहाचे नांव ई-मेल प्राचार्य / रेक्टर मोबाईल क्रमांक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालय
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. औरंगाबाद शासकीय विज्ञान संस्था औरंगाबाद, निपट निरंजन नगर, औरंगाबाद लेणी मार्ग, औरंगाबाद 431004 मुली 100 prajktamgh@gmail.com श्रीमती प्राजक्ता कडू 8378897856,0240-2400505 श्रीमती श्रध्दा दोडके 8329133833 जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 0240-2331200
2. रमाबाई आंबेडकर अल्पसंख्याक विद्यार्थीनी वसतिगृह, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ,सोनेरी महाल जवळ, जयसिंगपूरा, औरंगाबाद मुली 100 director.d@bamu.net
santwana21@gmail.com
डॉ.मुस्तजीब खान, संचालक श्रीमती सांत्वना मिश्रा 9923242538, 240-2403134 /3150, 9371189306 श्रीमती श्रध्दा दोडके 8329133833 जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद 0240-2331200
3. अकोला पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, कृषी नगर, अकोला, 444 104 मुली 100 dean_agengg@pdkv.ac.in
Web address : www.pdkv.ac.in
डॉ.वडाटकर कुलसचिव 9423129093, 075887 63787 श्री.घोडे 8806234101 जिल्हाधिकारी, अकोला 0724-2424442
4. अमरावती शासकीय विदर्भ ज्ञान-विज्ञान संस्था, व्हीएमव्ही मार्ग, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयासमोर, काटोरा नाका, अमरावती 444604 मुली 100 directorgvishamravati@gmail.com श्री.हेलवी 9421175084, 0721-2531704/06 श्री.गवई 8999206739 जिल्हाधिकारी, अमरावती 0721-2662522
5. भंडारा गांधी हायस्कुल, सिव्हील लाईन, एमएसईबी कॉलनी, भंडारा मुली 100   श्रीमती कवाडे श्रीमती रामटेके 9422259729, 8928832041 श्री.निखाडे 8668736641, 07184-252346 जिल्हाधिकारी, भंडारा 07232-242501
6. चंद्रपूर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, चंद्रपूर, हुतात्मा स्मारकाजवळ, सिव्हील लाईन, चंद्रपूर मुली 100 iti.chandrpurg@dvet.maharashtra.gov.in
pranalidahate@gmail.com
bhagyashripathade.aims.isms@gmail.com
श्रीमती दहाटे, प्राचार्य श्री.श्यामकुल भाग्यश्री पटाडे 9049763336, 7775051203, 8177954002, 07172 - 260659 श्री.पाटील 7588549555 जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर 07172-255300
7. हिंगोली शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालय, जिल्हा क्रिडा संकुलाच्या बाजुला, खुराना जिनिंग मिल जवळ, भुखंड क्र.09, हिंगोली, लिंबाळा, जि-हिंगोली मुली 100 principal.gphingoli@dtemaharashtra.gov.in
govtpolyhingoli@yahoo.com
श्री.तनुरकर, प्राचार्य 9960202051, 02456-248042 श्री.मठपती 8888377999 जिल्हाधिकारी, हिंगोली 02456-221701
8. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जवाहर नवोदय विद्यालयासमोर, परभणी रोड, वसमतनगर, जिल्हा हिंगोली मुली 100 iti_btr2006@yahoo.in
principal.gphingoli@dtemaharashtra.gov.in
श्री.कुलकर्णी, प्राचार्य 9421761266 श्री.मठपती 8888377999 जिल्हाधिकारी, हिंगोली 02456-221701
9. जालना अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, घनसावंगी, राजेगाव रोड, तालुका-घनसावंगी, जिल्हा-जालना मुली 100 itighansavangi@gmail.com
gthscjalna@yahoo.co.in
श्री.पवार, प्राचार्य 9421325139, 02483-278755 श्रीमती राऊत 8788990882 जिल्हाधिकारी, जालना 02482-224700
10. जळगाव कवयित्रि बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगांव उमविनगर, जळगांव 425 001 मुली 100 bendrers@rediffmail.com
registrar@nmu.ac.in
श्रीमती बेंद्रे 8788300846, 0257-2258428, 0257-2258429 श्री.बाविस्कर, श्री.राहूल पाटील, RDC 9960011805, 9011050720 जिल्हाधिकारी, जळगांव 0257-2220400/ 2242400
11. शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जळगांव, राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6, जळगांव मुली 100 princoej@rediffmail.com
Website: www.gcoej.ac.in
vrsaraf24@gmail.com
श्री.कोकाटे, प्राचार्य श्रीमती पाटील,श्रीमती.खरात रेक्टर 9767423528, 9403387899, 0257-2281522,9422773378 श्रीमती राजश्री, श्री.हाराणे,श्री.बाविस्कर 8208909896, 9765259482, 9960011805 जिल्हाधिकारी, जळगांव 0257-2220400/ 2242400
12. कोल्हापूर राजाराम महाविद्यालय, जुना पुणे-बँगलोर हायवे, शिवाजी विद्यापीठ, विद्यानगर, कोल्हापूर, 416004 मुली 100 minoritygirlshostelkolhapur@gmail.com श्रीमती रोमा कांबळे, प्राचार्य खेमनार 0231-2521844, 0231- 2537840, 9764221178, 9822117854, 9930307700 श्री.शिंदे श्री.गलांडे, RDC श्री.पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी 9657141529, 9689993035, 9850981876 जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 0231-2654811/ 2666751
13. नांदेड स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड, ज्ञानतीर्थ परिसर, विष्णुपुरी, नांदेड 431 606 मुली 100 srtmunregistrar@gmail.com
srtmunhostels@gmail.com
डॉ.मुलाणी, कुलसचिव डॉ.भोसले, वॉर्डन 9423136268, 8698809434, 02462-229572 श्री.नंगनुर 9371176079, 02462-240303 जिल्हाधिकारी, नांदेड 02462-237101
14. परभणी शासकीय औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था परिसर, पांगरा रोड, पूर्णा, जिल्हा-परभणी मुली 100 purnaiti@yahoo.co.in श्री.मोहरे, प्राचार्य 8830226804, 9637472205 श्री.डफुरे 9823169107 जिल्हाधिकारी, परभणी 02452-223555
15. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, आंबेडकर नगर, परभणी मुली 60 itiparbhani@yahoo.co.in
mgh.pbn@gmail.com
श्री.लोंढे, प्राचार्य श्रीमती के.जी.कोल्हे (अधिक्षक) 9850333324, 9623793341 श्री.डफुरे 9823169107 जिल्हाधिकारी, परभणी 02452-223555
16. शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था गंगाखेड, जिल्हा परभणी मुली 60 principalgkd@yahoo.com
principalitigkd@yahoo.com
श्री.भोई,प्राचार्य 7020976337, 7218907127 श्री.डफुरे 9823169107 जिल्हाधिकारी, परभणी 02452-223555
17. शासकीय औ.प्रशिक्षण संस्था सेलू, जिल्हा-परभणी मुली 100 itiselu_pbn@yahoo.co.in श्री.मोहरे, प्राचार्य(अ.का.) 8830226804, 8485829112 श्री.डफुरे 9823169107 जिल्हाधिकारी, परभणी 02452-223555
18. शासकीय औ.प्रशिक्षण संस्था पाथरी, जिल्हा-परभणी मुली 100 itipathri@yahoo.co.in श्री.धानोरकर, प्राचार्य 9049567695 श्री.डफुरे 9823169107 जिल्हाधिकारी, परभणी 02452-223555
19. शासकीय तंत्रनिकेतन जिंतूर, येलदरी रोड, जिंतूर जिल्हा परभणी मुली 100 principal.gpjintur@dtemaharashtra.gov.in
Web address : www.gpjintur.in
jinturpoly@rediffmail.com
श्री.लाडाने, प्राचार्य, Mr.Pathane 02457 -237163/129, 9921476767, 9960242798 श्री.डफुरे 9823169107 जिल्हाधिकारी, परभणी 02452-223555
20. रायगड शासकीय अध्यापक महाविद्यालय, पनवेल, मुंबई-पुणे हायवे जवळ, पनवेल एस.टी.स्टँड जवळ, पनवेल, जिल्हा रायगड 410206 मुली 100 govtminoritygirlshostel@gmail.com श्रीमती भोसले, श्रीमती पैठणकर 8380096116, 022 - 27469746, 9022530644 श्रीमती वीणा पाटील, श्री.सतिश कदम, तहसिलदार 7218787895, 8108417087 जिल्हाधिकारी, रायगड 02141-222001/ 222118
21. सोलापूर शासकीय तंत्रनिकेतन, अक्कलकोट रोड, शांती चौक, सोलापूर मुली 100 principal.gpsolapur@dtemaharashtra.gov.in
principal.gpsolapur@dtemaharashtra.gov.in
minoritygirlshostelsolapur@gmail.com
श्री.सोमनाथ हंसीमरोड, प्राचार्य 8407999984, 8459976795, 0217-2653922, 0217-2653925 श्री.कुलकर्णी 9423331657 जिल्हाधिकारी, सोलापूर 0217-2731000
22. वाशिम शासकीय तंत्रनिकेतन, सर्व्हे नं.35736,प्लॉट नं.43/1, सिव्हील लाईन्स, वाशिम मुली 60 Office.gpwashim@dtemaharashtra.gov.in
principal.gpwashim@dtemaharashtra.gov.in
Web site :www.gpwashim.edu.in
श्री.ढोले 9850639053, 07252-232252/ 07252-232085 श्री.मनवर 9921710536, 07252-233653 जिल्हाधिकारी, वाशिम  
23. यवतमाळ शासकीय तंत्रनिकेतन, धामणगाव रोड, यवतमाळ मुली 100 goshendra.dakore@gmail.com श्री.डाकोरे, क.लि. 9850050209 श्री.मनवर 9921710536, 07252-233653 जिल्हाधिकारी, यवतमाळ