शासन निर्णय

रोजगारभिमुख प्रशिक्षण फी प्रतिपूर्ती योजना

सदर योजना आता महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मुंबई यांचे मार्फत राबविण्यात येत आहे.

योजनाविषयीचा शासन निर्णय