महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

अल्पसंख्यांक शैक्षणिक संस्थांची यादी

अनुक्रमांक तपशील दस्तऐवज
1 दिनांक २७-०६-२००७ ते दिनांक १९-०८-२०१६ या कालावधीत अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करण्यात आलेल्या शैक्षणिक संस्थाची यादी डाउनलोड करा
2 दिनांक २०-०८-२०१६ ते दिनांक २८-०२-२०१८ या कालावधीत अल्पसंख्यांक दर्जा प्रदान करण्यात आलेल्या शैक्षणिक संस्थाची यादी डाउनलोड करा