११ वी पंचवार्षिक योजना

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक ९० मागासलेल्या कार्य मंत्रालयामार्फत देशातील लोकांच्या एकंणे, एकंदर राहणीमानाचा दर्जा उंचावणे, या भागात सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक स्तरात सुधारणा घडवून आणणे यासाठी बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे.

(1)11 पंचवार्षिक योजना :-

11 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाने लोकसंख्या, सामाजिक व आर्थिक स्थिती आणि मूलभूत सुविधांची उपलब्धता या मानकांच्या आधारे देशातील ९० जिल्हे मागासलेले अल्पसंख्याक बहुल जिल्हे म्हणून निश्चित केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील खालील चार अल्पसंख्याक बहुल जिल्ह्यांचा समावेश आहे :-

  1. परभणी
  2. बुलढाणा
  3. वाशीम
  4. हिंगोली

(2)भौतिक तपशीलाबाबत:-

11 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) महाराष्ट्रातील परभणी, बुलढाणा, वाशीम, हिंगोली या 04 अल्पसंख्याक बहुल जिल्हयांमध्ये,

  • घरकुल योजना
  • अंगणवाडी केंद्र आणि
  • अल्पसंख्याक मुलींसाठी ६० व १०० प्रवेशक्षमतेची वसतिगृह बांधकाम,

या योजना राबविण्यात येत आहेत. दि. ३१. १२.२०१५ अखेर योजनेअंतर्गत जिल्हनिहाय निर्धारित उद्दिष्ट, उद्दिष्ट पूर्तता इ. बाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे :-

Physical Progress for the Projects approved during 11th Plan (as on 31.12.2015 )
(*) Click On Achievement for list Of Beneficiaries and location of AWC and Hostels

State

 

Indira Awas Yojna

Anganwadi centre

Girls Hostels &

   

(IAY)

(AWC)

Locations

Parbhani

Target

2200

215

2

 

Achievement

2191

195

2

       

(Parabhani & Gangakhed)

 

Work in Progress

-

6

-

 

Work not Started

9

14

-

Buldhana

Target

3000

237

-

 

Achievement

2959

128

-

 

Work in Progress

-

32

-

 

Work not Started

41

77

-

Hingoli

Target

3730

42

2

 

Achievement

3371

38

2

       

(Hingoli & Basmat)

 

Work in Progress

136

2

-

 

Work not Started

223

2

-

Washim

Target

2740

132

2

 

Achievement

2473 (*)

97

2

       

(Washim & Mangrulpir)

 

Work in Progress

213

19

-

 

Work not Started

54

16

-

Total

Target

11670

626

6

 

Achievement

10994

458

6

 

Work in Progress

349

59

-

 

Work not Started

327

109

0

(3)आर्थिक तपशीलाबाबत:-

11 व्या पंचवार्षिक योजनेत केंद्र पुरस्कृत बहु क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) मान्यताप्राप्त विकासकामांच्या अंमलबजावणीसाठी दि. १५.०२.२०१६ अखेर केंद्र शासनाकडून रु. ५९.९३९३ कोटि व राज्य शासनाकडून रु. ६२.५६५१ कोटी इतके विकासकामनिहाय अनुदान संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरित करण्यात आले आहे. याबाबतचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे:-

(Rs. In lakhs)

Sr.No.

District

Scheme

Government of India

Government of Maharashtra

     

Funds received

Funds disbursed

Funds received

Funds disbursed

1.

Parbhani

Indira Awas Yojna

577.50

577.50

929.75

929.75

   

Anganwadi centres

645.00

645.00

215.00

215.00

   

Hostels

267.48

267.48

283.78

283.78

   

IT cell

4.10

4.10

0.000

0.00

   

Total

1494.08

1494.08

1428.53

1428.53

2.

Buldana

Indira Awas Yojna

787.50

787.50

1267.50

1267.50

   

Anganwadi centres

711.00

711.00

237.00

237.00

   

Hostels

-

-

-

-

   

IT cell

4.10

4.10

-

-

   

Total

1502.60

1502.60

1504.50

1504.50

3.

Washim

Indira Awas Yojna

767.25

767.25

1109.60

1109.60

   

Anganwadi centres

396.00

396.00

132.00

132.00

   

Hostels

332.00

332.00

162.46

162.46

   

IT cell

4.10

4.10

-

-

   

Total

1499.35

1499.35

1404.06

1404.06

4.

Hingoli

Indira Awas Yojna

1044.60

1044.60

1510.42

1510.42

   

Anganwadi centres

126.00

126.00

42.00

42.00

   

Hostels

319.10

319.10

367.00

367.00

   

IT cell

4.10

4.10

--

--

   

Total

1493.80

1493.80

1919.42

1919.42

5

M.D.D.

IT cell

20.50

20.50

--

--

   

( 05 unit @ Rs. 4.10 lakh )

       
   

Grand Total

5993.93

5993.93

6256.51

6256.51

   

(1+2+3+4+5)