महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

माननीय राज्यमंत्री

माननीय राज्यमंत्री

  नाव संपर्क
 दिलीप कांबळे

श्री. दिलीप कांबळे,
राज्यमंत्री,

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय, मदत व पुनर्वसन, भूकंप पुनर्वसन, अल्पसंख्याक विकास व वक्फ आणि राज्य उत्पादन शुल्क

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
022-22023165
फॅक्स: :
022-22843665
ई-मेल :
stmin.socjustice@maharashtra.gov.in

दालन क्रमांक – 502,पाचवा मजला,मंत्रालय विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-32.