जनगणना सांख्यिकी 2011

भारताचे महानिबंधक व जनगणना आयुक्त यांच्या मार्फत प्रत्येक दशकाला जनगणना करण्यात येते. सदर जनगणनेमध्ये धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांची सांख्यिकी माहिती प्रकाशित करण्यात येते. त्यानुसार देशातील व राज्यातील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक लोकसमूहाची संख्या व विविध पैलूंशी निगडीत काही माहिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे :

Sr. No. 2011 Census Data Click on icon
1 Distribution Of Religious Communities , Census 2011 : Total pdf link
2 Distribution Of Religious Communities , Census 2011 : Urban pdf link
3 Distribution Of Religious Communities , Census 2011 : Rural pdf link
4 Religionwise characteristics of population, 2011 pdf link
5 Religionwise population Census, 2011 pdf link
6 Religionwise Literacy Rate Census, 2011 pdf link