संपर्क अल्पसंख्याक विकास विभाग भारत सरकार

जनगणना सांख्यिकी 2001

भारताचे महानिबंधक व जनगणना आयुक्त यांच्या मार्फत प्रत्येक दशकाला जनगणना करण्यात येते. सदर जनगणनेमध्ये धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांची सांख्यिकी माहिती प्रकाशित करण्यात येते. त्यानुसार देशातील व राज्यातील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक लोकसमूहाची संख्या व विविध पैलूंशी निगडीत काही माहिती खालील तक्त्यात दर्शविली आहे :

Sr. No. 2001 Census Data Click on icon
1 Population by Religious Communities - India pdf link
2 Population by Religious Communities - Maharashtra pdf link
3 Districtwise, Talukawise & Religionwise Total Population, 0-6 Population & Literates - Maharashtra pdf link
4 Districtwise, Talukawise & Religionwise Total Workers, Cultivators & Agricultural Workers - Maharashtra pdf link
5 Districtwise, Talukawise & Religionwise Total Household Industry Workers, Other Workers & Non-Workers - Maharashtra pdf link
6 List of Minority Concentration Districts - Maharashtra pdf link
7 Districtwise, Talukawise & Religionwise Rural Population - Maharashtra pdf link
8 Townwise, Religionwise Urban Population -Maharashtra pdf link
9 List of Languages Spoken in descending Order of Number of Speakers - Maharashtra pdf link
10 Population by Mothertongue - Maharashtra pdf link
11 Number and % of people speaking different languages,Districtwise & Talukawise - Maharashtra pdf link
12 Linguistic Data of 22 Scheduled Languages - Maharashtra pdf link
13 Education Level by Religious community and sex for population age 7 and above, Maharashtra - 2001 - Total population pdf link
14 Education Level by Religious community and sex for population age 7 and above, Maharashtra - 2001 - Urban pdf link
15 Education Level by Religious community and sex for population age 7 and above, Maharashtra - 2001 -Rural pdf link