संपर्क

अल्पसंख्याक विकास विभाग

7 आणि मजला , विस्तार, मंत्रालय,
हुतात्मा राजगुरू चौक,
मादाम कामा रोड, मुंबई .
दूरध्वनी क्रमांक .: 022 22830626
 

वेबसाइट संपर्क :

दूरध्वनी क्रमांक : (022)22025408 दूरध्वनी क्रमांक : (022)22830031 दूरध्वनी क्रमांक : (022)22830908 दूरध्वनी क्रमांक : (022)22832237 फॅक्स क्रमांक: (022)22830626