मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना

योजनेचे स्वरूप

 1. कर्ज मर्यादा रु. 2.50 लाखापर्यंत.
 2. व्याजदर- फक्त 3%.
 3. 100% कर्ज.
 4. परतफेड शिक्षणपूर्ण झाल्यानंतर सहा महिन्यापासून पुढील 5 वर्षे.
 5. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न रु. 8.00 लाखापर्यंत.
 6. विद्यार्थ्यांचे वय: 18 ते 32 वर्षे.

आवश्यक कागदपत्रे -

 1. विहित नमुन्यातील अर्ज व आवश्यक साक्षांकित कागदपत्रांच्या दोन प्रती.
 2. अल्पसंख्याक असल्याचा पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जात प्रमाणपत्र)
 3. महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी पुरावा
  (आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक ( Passport)/ बँकेचे पासबुक / वाहन चालक परवाना / दूरध्वनी देयक / विद्युत देयक किंवा तलाठी / तहसिलदार यांनी दिलेले रहिवासी प्रमाणपत्र यापैकी कोणतेही एक)
 4. ओळखपत्र : अर्जदार व जामिनदार दोन्हीचे
  (आधार कार्ड/इलेक्शन कार्ड/पारपत्रक ( Passport) / बँकेचे पासबुक / वाहन चालक परवाना / पॅन कार्ड यापैकी कोणतेही एक)
 5. उत्पन्न प्रमाणपत्र :
  कुटुंब प्रमुखाच्या नावे तहसिलदार यांनी निर्गमित केलेला उत्पन्नाचा दाखला/शासकीय व खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी असल्यास फॉर्म नं. 16.
 6. विहित नमुन्यातील अर्जदार/जामिनदाराचे हमीपत्र
 7. 7) बेबाकी प्रमाणपत्र: महामंडळाने विहित केलेल्या नमुन्यात अर्जदाराचे खाते असलेल्या बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कोणत्याही प्रकारचे कर्ज / थकबाकी नसल्याचे बेबाकी प्रमाणपत्र व इतर कोणत्याही बँकेचे / वित्तीय संस्थेचे कर्ज नसल्याबाबतचे मुळ प्रतीतील शपथपत्र.
 8. जामिनदार :
  सक्षम जामिनदार (सार्वजनिक उपक्रम/शासकीय/बँक किंवा खाजगी क्षेत्रातील आयकर भरणार व्यक्ती) किंवा स्थावर (Immovable) मालमत्ता असल्यास गहाण (Mortgage) अथवा जंगम (Movable) मालमत्ता असल्यास तारणगहाण (Hypothecate) करुन घेणे. (मालमत्ता मुल्यांकन पत्र, मालमत्तेची माहिती - 7/12 चा उतारा, 8-अ चा उतारा)
 9. शैक्षणिक संस्थेचे शुल्कपत्रक (फी स्ट्रक्चर), वसतिगृह / घरमालकाचे भाडेपत्रक व खानावळ (मेस) चे दरपत्रक.
नोट:-दारिद्र्य रेषेखालील उमेदवारांनी दारिद्र्य रेषेखाली असल्याबाबतचे प्राधिकृत अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र जोडावे.

टीप:- सदर योजने अंतर्गत Online पध्दतीने अर्ज करणे आवश्यक असून यासाठी महामंडळाचे संकेतस्थळ www.mamfdc.maharashtra.gov.inmalms.maharashtra.gov.in या link चा वापर करावा.