पोलिस शिपाई भरतीपूर्व प्रशिक्षण

सदर योजना महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडून न राबविता शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे.

योजनाविषयीचा शासन निर्णय

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न