अर्थसंकल्प

योजनांतर्गत व योजनेतर खर्चासाठी एकूण वर्षवार अर्थसंकल्प (रुपये कोटी)

 
वर्ष योजनांतर्गत योजनेतर एकूण
प्राप्त तरतूद खर्च प्राप्त तरतूद खर्च प्राप्त तरतूद खर्च
As per White Book प्राप्त माहितीनुसार As per White Book प्राप्त माहितीनुसार As per White Book प्राप्त माहितीनुसार
खर्च खर्चाची टक्केवारी खर्च खर्चाची टक्केवारी खर्च खर्चाची टक्केवारी खर्च खर्चाची टक्केवारी खर्च खर्चाची टक्केवारी खर्च खर्चाची टक्केवारी
2011-12 259.71 225.38 86.78 227.01 87.41 5.40 4.99 92.48 4.51 83.46 265.11 230.37 86.90 231.52 87.33
2012-13 246.62 230.20 93.34 215.39 87.34 6.06 4.98 82.22 4.77 78.77 252.68 235.19 93.08 220.16 87.13
2013-14 322.19 275.41 85.48 275.96 85.65 6.93 5.63 81.25 5.47 78.92 329.12 281.05 85.39 281.43 85.51
2014-15 304.91 -- -- 261.323 (अपेक्षित) 85.70 7.95 -- -- 6.7579 (अपेक्षित) 85.05 312.86 -- -- 268.08 85.69

वर्षनिहाय अर्थसंकल्प

वर्ष योजना योजनेत्तर
2011 - 2012 pdf link pdf link
2012 - 2013 pdf link pdf link
2013 - 2014 pdf link pdf link
2014 - 2015 pdf link pdf link
2015 - 2016 pdf link pdf link