अधिनस्त संस्था व संबधित अधिनियम

क्रमांक संस्था उदिष्ट अध्यक्ष व सदस्य
1.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग

बद्रुद्दीन तय्यबजी मार्ग,
सी.एस.टी.स्टेशन समोर,
मुंबई- ४०० ०२३.

संपर्क माहिती:

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय): ०२२ - २२६१०१५

फॅक्स: 022-२२६५००८५

ई-मेल: smc_mah2000@yahoo.com

अल्पसंख्याकांना संविधानाव्दारे प्राप्त अधिकारांचे व हक्कांचे संरक्षण करणे तसेच अल्पसंख्याक समाजाच्या तक्रारींचे निराकरण करणे.

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियम,२००४. (384 के बी)

महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग (सुधारणा) अधिनियम, २०12. (113 के बी)

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा १९९२ (263 के बी)

 1. श्री. महम्मद हुसेन खान : अध्यक्ष
 2. रिक्त : सदस्य
2.

मौलाना आजाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ

डी. डी.बिल्डिंग, २ रा मजला,
जुने जकात घर,शहीद भगतसिंग मार्ग,
मुंबई- ४०० ०२३.

www.mamfdc.org

दूरध्वनी : 022-22653080/2672293

फॅक्स : 022-22672294

ई-मेल : maulana_azad@rediffmail.com, maulanaazad@mtnl.net.in

अल्पसंख्याक समाजातील आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी विविध योजना राबविणे.

स्थापना:- कंपनी कायदा,१९५६ अंतर्गत संस्थापन समयलेखे दि. २८.९.२००० (MoA)(896 के बी)

शासकीय सदस्य

 1. प्रधान सचिव : संचालक
 2. व्यवस्थापकीय संचालक, राष्ट्रीय अल्पसंख्याक व वित्त महामडळ : संचालक
 3. सचिव वित्त अथवा त्यांचे प्रतिनिधी : संचालक
 4. व्यवस्थापकीय संचालक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ : संचालक
 5. अशासकीय सदस्य : रिक्त
3.

महाराष्ट्र राज्य हज समिती

साबुसिददीक मुसाफीर खाना,
एम.आर.ए.मार्ग,
मुंबई-४००००१.

दूरध्वनी : 022-२२६२६७८६

फॅक्स : 022-22678679

ई-मेल : maharashtrashc@gmail.com

हज यात्रेकरिता जाणा-या यात्रेकरुंसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र शासनाशी समन्वय करणे.

हज समिती अधिनियम,२००२ (684 के बी)

महाराष्ट्र राज्य हज समिती नियम,२००9 (303 के बी)

केंद्रीय हज समिती अधिनियम

केंद्रीय हज समिती नियम

 1. श्री. इब्राहीम गुलाम नबी शेख : अध्यक्ष
 2. ॲङ मजीद मेमन : सदस्य
 3. श्री. नवाब मलिक : सदस्य
 4. ॲङ हुस्नबानू खलीफे : सदस्य
 5. श्री.मौलाना अन्सार अली हिंदी : सदस्य
 6. मौलाना अब्दुल जब्बार माहेरुल काद्री : सदस्य
 7. मौलाना मोइनुउद्दीन कासमी : सदस्य
 8. श्री.रियाझ इस्माईल सय्यद(काझी) : सदस्य
 9. श्री. रफीक शफी पूरकर : सदस्य
 10. ॲङ श्री. काझी मेहताब हुसेन : सदस्य
 11. श्री. सुलतान शेख : सदस्य
4.

महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी

जुने जकात घर, डी.डी. बिल्डिंग,
दुसरा मजला, शहिद भगतसिंग मार्ग,
मुंबई -४०००२३

दूरध्वनी : ०२२-22672703

फॅक्स : 022-22672703

ई-मेल : msurduacademy1975@rediffmail.com

उर्दु भाषेचे जतन, संवर्धन व प्रसार होण्याच्या दृष्टीने कार्यरत राहणे.

स्थापना:-सा.प्र.वि क्र.इयुए-१०७५/एल-जे, दि.१६.४.१९७५ (212 के बी)

 1. मा.मंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) - अध्यक्ष
 2. मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्यांक विकास) - उपाध्यक्ष
 3. प्रधान सचिव (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) - शासकीय सदस्य
 4. उप/सह सचिव (अल्पसंख्यांक विकास विभाग) - शासकीय सदस्य
 5. श्री. रऊफ खान मजीद खान - कार्याध्यक्ष
 6. श्रीमती कमरुन्निसा सईद - सदस्य
 7. श्री. रफीक ए. शेख - सदस्य
 8. श्रीमती एजाज फातेमा पाटणकर  - सदस्य
 9. श्री. काझी इरशोद्दीन रशीदोद्दीन  - सदस्य
 10. श्री. अस्लम तन्वीर कवी  - सदस्य
 11. श्री. शेख हनीफ शेख रशीद  - सदस्य
 12. श्री. अब्दुल मजीद अब्दुल हमीद शेख (छोटा मजीद शोला)  - सदस्य
 13. श्री. मसुद ऐजाज  - सदस्य
 14. श्री. अझीम राही  - सदस्य
 15. श्री. फारुक सय्यद  - सदस्य
5.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ

पनचक्की, औरंगाबाद -४३१ ००२.

www.mahawakf.com

दूरध्वनी : 0240-२४०१५८४ /२४०२३६६

फॅक्स : 0240-2402366

ई-मेल : ceowakf123@gmail.com

राज्यातील वक्फ मालमत्तेचे संरक्षण व विकास करणे, तसेच वक्फ संस्थांच्या व्यवस्थापन समित्यांचे तंटे सोडविणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे.

वक्फ अधिनियम,१९९५ (6194 के बी)

वक्फ (सुधारणा )अधिनियम,2013 (9487 के बी)

Hyderabad Atiyat Enquiry Act 1952

Adhi Suchana 06/12/2017

 1. श्रीमती अैनुल चांद अत्तार : शासकीय सदस्य
 2. श्री.आसिफ शौकत कुरेशी : अशासकीय सदस्य
 3. श्री जैनुददीन मोहसीन भाई जव्हेरी, : अशासकीय सदस्य
 4. मा.आ.श्री.दुरानी अब्दुला खान अ. लतीफखान : अशासकीय सदस्य
 5. श्री. हबीब फकीह : अशासकीय सदस्य
 6. सय्यद जमील अहमद जानी मियॉ : अशासकीय सदस्य
 7. श्री.महेमूद महेबूब शेख : अशासकीय सदस्य
 8. श्री. मौलाना गुलाम वस्तानवी : अशासकीय सदस्य
 9. श्री. मौलाना झहीर अब्बास रिझवी : अशासकीय सदस्य
6.

महाराष्ट्र राज्य वक्फ न्यायाधिकरण

प्रशासकीय इमारत २ रा माळा,
जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद

दूरध्वनी : ०२४०-२३२६५५८

फॅक्स :  ०२४०-२३३८३९४

ई-मेल : pomhwtaurangabad@gmail.com

राज्यातील वक्फ किंवा वक्फ मालमत्तांशी संबंधित वाद, प्रश्न वा इतर बाबी तसेच भाडेकरु कडून जागा रिेकामी करुन देणे, भाडेपट्टा करुन देणाऱ्या व घेणाऱ्या पक्षांचे अधिकार व जबाबदाऱ्या बाबींचे वक्फ अधिनियम, १९९५ मधील तरतुदींनुसार निवारण करणे.

 1. श्री. अब्दुल सलीम अहमद हुसैनसाहेब शहापूरे -
  पीठासीन अधिकारी - अध्यक्ष
 2. राज्य नागरी सेवेतील उपसचिव दर्जाचा अधिकारी - सदस्य
 3. मुस्लिम कायद्यांचे ज्ञान असणारी व्यक्ती - सदस्य