महाराष्ट्र शासन अल्पसंख्याक विकास विभाग
भारत सरकार

अधिकारी व विषय

महाराष्ट्र शासन
अल्पसंख्याक विकास विभाग

सातवा मजला, मंत्रालय(विस्तार), मादाम कामा रोड,
हुतात्मा राजगुरु चौक,
मुंबई 400032

प्रधान सचिव

क्रमांक नाव संपर्क विषय
1.

श्री. श्याम तागडे (भा.प्र.से.)
प्रधान सचिव
दालन क्रमांक : 708

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय):
22025264, 22793649
विभागाला नेमून दिलेले सर्व विषय
फॅक्स: :
22040409
मोबाइल:
9819864015
ई-मेल:
psec.mdd@maharashtra.gov.in,
shyamtagade@yahoo.co.in.
2. श्री. ए. आर. एस. मुल्ला
स्वीय सहायक
दालन क्रमांक : 708
दूरध्वनी क्र. (कार्यालय):
22025264, 22793649
 
फॅक्स: :
22040409
 
मोबाइल: :
9820400213
 
ई-मेल:
abdul.mulla@nic.in
 

सह सचिव

क्रमांक नाव संपर्क नमुद केलेले कार्य
1 श्री. सं. छ. तडवी,
सह सचिव
दालन क्रमांक: 715
दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22830031, 22794024
 1. वक्फ संबंधित सर्व बाबी
 2. शैक्षणिक संस्थाना धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र प्रदान करणे.
 3. महाराष्ट्र राज्य हज समितीशी संबंधित बाबी.
 4. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांना पायाभूत सुविधा पुरविण्याबाबत
 5. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
 6. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना.
 7. गृह व्यवस्थापन
 8. विधीमंडळ कामकाज समन्वय
 9. नोंदणी शाखा /टपाल आवक-जावक
 10. उर्दू घरांची स्थापना
 11. महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमी
फॅक्स: :
22830626
मोबाइल: :
9967311158
ई-मेल :
sandesh.tadvi@nic.in

उप सचिव

क्रमांक नाव संपर्क नमुद केलेले कार्य
1

श्री. श्या. र. चौरे, 
उप सचिव
दालन क्रमांक:714

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय):
22830908
 1. आस्थापनाविषयक सर्व बाबी
 2. रोख शाखेशी संबंधित सर्व बाबी
 3. अर्थसंकल्प विषयक सर्व बाबी
 4. कार्यक्रम अंदाजपत्रक तयार करणे.
 5. केंद्र पुरस्कृत योजना, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना (MSDP)
 6. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग
 7. बचत गट योजना
 8. मा. पंतप्रधानांचा 15 कलमी कार्यक्रम
 9. नागरी सेवा पुर्व परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि पोलिस भरतीपुर्व प्रशिक्षण व मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग
 10. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम (राज्य योजना)
 11. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम (राज्य योजना)
 12. मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संलग्न योजना
 13. अल्पकालावधीतील व्यवसायावर आधारित रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम
 14. अल्पसंख्यांकांच्या समस्यांबाबत संशोधन, प्रशिक्षण व योजनांना प्रसिध्दी देणे.
 15. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ संदर्भातील सर्व बाबी.
 16. अल्पसंख्याकांसाठी नवीन औदयोगिक व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करणे.
 17. अल्पसंख्याकांसाठी नवीन शासकीय तंत्रनिकेतन सुरु करणे.
 18. अल्पसंख्याक मुला/मुलींसाठी वसतीगृहे सुरु करणे.
 19. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त महामंडळाशी संबंधित बाबी.
 20. अल्पसंख्याक यंत्रमाग धारकांना आर्थिक सहाय्य (वस्त्रोदयोग विभागामार्फत)
 21. राज्य सांप्रदायिक संदभावना परिषद
 22. कौमी एकता सप्ताह
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9819174237
ई-मेल :
shyamlal.chuare@gov.in

अवर सचिव

क्रमांक नाव संपर्क नमुद केलेले कार्य
1.

श्री. अनिस शेख,
अवर सचिव
दालन क्रमांक:715

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय):
22027508
 1. वक्फ संबंधित बाबी
 2. नोडल लिगल ऑफीसर
 3. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी
 4. शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक / भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा
 5. महाराष्ट्र राज्य हज समिती
 6. आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्याक यांच्या शिफारशींवरील कार्यवाही
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9967838132
ई-मेल anees.shaikh@nic.in
2.

श्री. समीर साळुंखे
अवर सचिव
दालन क्रमांक: 715

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) 22027508
 1. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांना पायाभूत सुविधा
 2. राज्य शासनाची अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरीता शिष्यवृत्ती योजना
 3. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
 4. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
 5. न्या.सच्चर समितीच्या शिफारशी
 6. अल्पसंख्याक समाजातील यंत्रमाग धारकांच्या अधुनिकीकरणासाठी अनुदान
 7. बीज भांडवल योजना
 8. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त महामंडळाला अनुदान
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9029060963
ई-मेल :
Sameer.salunkhe@nic.in
3.

श्री. सं. सु. गांगुर्डे
अवर सचिव
दालन क्रमांक:701

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22025408
 1. आस्थापनाविषयक सर्व बाबी
 2. रोख शाखेशी संबंधित सर्व बाबी
 3. गृह व्यवस्थापन
 4. विधानमंडळ कामकाज समन्वय
 5. टपाल आवक जावक
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9869606250
ई-मेल:
sanjay.gangurde@nic.in
4.

श्री. अ. ह. गायकवाड
अवर सचिव
दालन क्रमांक: 714

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय):
22832237
 1. अर्थसंकल्प
 2. केंद्र पुरस्कृत योजना, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना
 3. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग
 4. बचत गट योजना
 5. मा. पंतप्रधानांचा 15 कलमी कार्यक्रम
 6. नागरी सेवा पुर्व परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि पोलिस भरतीपुर्व प्रशिक्षण, मराठी फाऊंडेशन वर्ग
 7. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम
 8. अल्पसंख्याक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9869192093
ई-मेल:
ashok.gaikwad@nic.in

कक्ष अधिकारी

क्रमांक नाव संपर्क नमुद केलेले कार्य
1. सुहास ममदापूरकर 
कक्ष अधिकारी ( का. 1, 2, 3)
दालन क्रमांक: 701
दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22830626
 1. आस्थापना विषयक सर्व बाबी
 2. रोख शाखेशी संबंधित सर्व बाबी
 3. गृह व्यवस्थापन
 4. टपाल आवक जावक
 5. विधीमंडळ कामकाज समन्वय
 6. इतर संकीर्ण विषय
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9987907630
ई-मेल :
desk1.mdd-mh@gov.in
2.

श्री. फा. नु. पठाण
कक्ष अधिकारी (का.4)
रूम क्रमांक: 714

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22832237
 1. वक्फ संबंधित बाबी
 2. नोडल लिगल ऑफीसर
 3. महाराष्ट्र राज्य उर्दू साहित्य अकादमी
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9869229274
ई-मेल :
farooq.pathan@nic.in
3.

श्री. दि.आ. शेंडगे
कक्ष अधिकारी (का.5)
दालन क्रमांक: 715

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22830031
 1. शैक्षणिक संस्थांना धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा
 2. महाराष्ट्र राज्य हज समिती
 3. आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्याक यांच्या शिफारशींवरील कार्यवाही
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9820449594
ई-मेल :
dilip.shendge@nic.in
4.

श्री. श्रीकांत किसन सोनावणे
कक्ष अधिकारी (का.6)
दालन क्रमांक: 715

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22830031
 1. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या शाळांना पायाभूत सुविधांसाठी अनुदान
 2. राज्य शासनाची अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना
 3. डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
8237448033
ई-मेल :
shrikant.sonawane@nic.in
5.

श्री. बा. कि. विरोळे
कक्ष अधिकारी (का.7)
दालन क्रमांक: 701

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22830626
 1. अर्थसंकल्प
 2. केंद्र पुरस्कृत योजना, अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी बहुक्षेत्रीय विकास योजना
 3. संशोधन, प्रशिक्षण, प्रसिध्दी अंतर्गत प्राप्त संशोधन अहवाल
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9967445136
ई-मेल:
babasaheb.virole@nic.in
6.

श्री. वि. र. परमार
कक्ष अधिकारी (का.8)
दालन क्रमांक : 714

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय) :
22832237
 1. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ
 2. न्या.सच्चर समितीच्या शिफारशी
 3. अल्पसंख्याक समाजातील मुलींसाठी वसतीगृहे
 4. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
 5. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी तंत्रनिकेतन संस्था
 6. राज्य सांप्रदायिक सद्भावना परिषद
 7. कौमी एकता सप्ताह
 8. अल्पसंख्याक समाजातील यंत्रमाग धारकांच्या अधुनिकीकरणासाठी अनुदान
 9. बीज भांडवल योजना
 10. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास तथा वित्त महामंडळाला अनुदान
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
9967790944
ई-मेल:
vishal.parmar@nic.in
7.

श्री. शशिकांत साळुंखे
कक्ष अधिकारी (का.9)
दालन क्रमांक : 701

दूरध्वनी क्र. (कार्यालय):
22830626
 1. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग
 2. बचत गट योजना.
 3. मा. पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रम
 4. नागरी सेवा पुर्व परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र आणि पोलिस भरतीपुर्व प्रशिक्षण, मराठी भाषा फाऊंडेशन वर्ग
 5. अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्रासाठी नागरी क्षेत्रविकास कार्यक्रम
 6. अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामिण क्षेत्रविकास कार्यक्रम
 7. मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संलग्न योजना
फॅक्स:
22830626
मोबाइल:
8692827966
ई-मेल:
shashikant.salunkhe@nic.in